చనిపోయే ముందు భార్యతో ఈ సైనికుడు ఏం మాట్లాడాడో వింటే కన్నీళ్లు ఆగవు

215

చనిపోయే ముందు భార్యతో ఈ సైనికుడు ఏం మాట్లాడాడో వింటే కన్నీళ్లు ఆగవు