గుడిలో చీరకు నిప్పంటుకుంది విప్పితే పరువుపోతుందని ఏం చేసిందో చూడండి

103

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి