అప్పట్లో నేలపై పడుకునేవాడ్ని, తినడానికి కూడా! కన్నీటి కష్టాలు చెప్పిన GOOGLE CEO సుందర్‌ పిచాయ్‌

344

అప్పట్లో నేలపై పడుకునేవాడ్ని, తినడానికి కూడా! కన్నీటి కష్టాలు చెప్పిన GOOGLE CEO సుందర్‌ పిచాయ్‌

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి