వీరు వాళ్ళ అవయవాల ద్వారా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు

781

వీరు వాళ్ళ అవయవాల ద్వారా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు

ఈ కింది వీడియో ని చూడండి

ఈ కింది వీడియో ని చూడండి