జూలై 16 రాబోతుంది అతి ప్రమాదకరమైన చంద్రగ్రహణం ఎత్తి పరిస్థితిల్లో ఈ పనులు చెయ్యకండి

138