43మంది సైనికులు చనిపోయారని తెలిసి కొత్తగా పెళ్ళైన ఈ జంట చేసిన పనికి దేశం మొత్తం సెల్యూట్ చేస్తున్నారు

216

43మంది సైనికులు చనిపోయారని తెలిసి కొత్తగా పెళ్ళైన ఈ జంట చేసిన పనికి దేశం మొత్తం సెల్యూట్ చేస్తున్నారు

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి