మొత్తం ప్లాన్ చేసాం ఈ దెబ్బతో పాకిస్థాన్ నాశనం కావడం ఖాయం మోడీ మాటలు వింటే రక్తం మరిగిపోతుంది

193

మొత్తం ప్లాన్ చేసాం ఈ దెబ్బతో పాకిస్థాన్ నాశనం కావడం ఖాయం మోడీ మాటలు వింటే రక్తం మరిగిపోతుంది

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి