గుడిలో చీరకు నిప్పంటుకుంది..విప్పితే పరువు పోతుందని ఏం చేసిందో చూడండి

189