ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆన్సర్స్ తెలిసినా రాయకుండా తన మనోవేదనను ఆన్సర్స్ గా రాసింది..ఇంతకు ఆ యువతీ ఏం రాసిందో తెలిస్తే కన్నీళ్లు రావడం పక్కా.

485