ఫుట్ పాత్ పై చదువుకుంటూ ఉన్న ఈ కుర్రాడికి సీఎం 5లక్షల చెక్కు ఇస్తే వద్దన్నాడు

169

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి