శ్రీకాకుళం లో దారుణం : తుఫాను గాలులకు హై వే పై వెళ్తున్న లారీలు ఎలా పడిపోతున్నాయో చూడండి

284

శ్రీకాకుళం లో దారుణం : తుఫాను గాలులకు హై వే పై వెళ్తున్న లారీలు ఎలా పడిపోతున్నాయో చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి