2 వీలర్ బండికి 63 వేల ఫైన్ వేసిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు. అపుడు ఆ ఓనర్ ఎలా తప్పించుకున్నాడో తెలిస్తే షాక్

549

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి: