భార్య తమ్ముడి దగ్గర వదిలి భర్త సౌదీ వెళ్ళాడు..ఈ వదిన, మరిది తర్వాత ఏం చేసారో తెలిస్తే ఛీ అంటారు

390