ఒక అమ్మాయి ఆవేదన:ఎక్కడున్నావు రా ..ఒక్కసారి ఫోన్ చేయిరా బంగారం నాకు పిచ్చిలేస్తుంది నిన్ను చూడాలనివుంది రా.!

364