మేక తో పాటు ప్రయాణిస్తూ టికెట్ తీసుకోలేదని రైల్వే TC మేక ని ఏం చెదవు తెలిస్తే అయ్యో పాపం అంటారు

435