చనిపోతానని ప్రణయ్ కి ముందే తెలుసా.. బయటపడ్డ మరో షాకింగ్ నిజం ||

527