తెలంగాణలో తన పార్టీ మద్దతు ఎవరికో చెప్పిన పవన్ కల్యాణ్ ఆ పార్టీకి ఓటు వేయకండి

333