ఏపీలో పెథాయ్ తుఫాన్ విధ్వంసం ..ఆందోళనలో 9జిల్లాల ప్రజలు ఏం జరగబోతుందో తెలుసా?

332

ఏపీలో పెథాయ్ తుఫాన్ విధ్వంసం ..ఆందోళనలో 9జిల్లాల ప్రజలు ఏం జరగబోతుందో తెలుసా?

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి