ఈ ట్రాన్స్ జెండర్ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.ఆ సమయంలో ఆమె పడిన మనోవేదన వింటే కళ్ళలో నీళ్లు తిరగడం పక్కా

353