132 గ్రామాల్లో ఆడపిల్ల కూడా పుట్టలేదు.. పురుషులు ఏం చేసారో తెలుసా.?

73