40 ఏళ్ళకు ఒకసారి దర్శనమిచ్చేఅరుదైన విగ్రహం 1979 తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు షాక్ లో భక్తులు

101