తల్లి చనిపోతూ కొడుక్కి రాసిన లెటర్ ఇది కోడలు గురించి ఏం రాసిందో తెలుసా..

149