అమ్మా ఈ లెటర్ 10 ఏళ్ళ తరువాత చదువు అంటూ పాప చనిపోయింది…పాప రాసిన లేఖ అంద‌రిని క‌న్నీరు పెట్టిస్తోంది

1919