సొంత చెల్లికి 2 వేలు ఇచ్చి రూం లోకి తీసుకెళ్ళాడు.. ఛీ..ఛీ ఆ రూమ్ లో జరిగిన ఘటన తెలిస్తే కన్నీరు ఆగవు

293