కేరళలో మరో అధ్బుతం: వరదల్లో పేద కుటుంబాన్ని కాపాడటానికి ఎవరోచ్చారో చూస్తే షాక్!

448

కేరళలో మరో అధ్బుతం: వరదల్లో పేద కుటుంబాన్ని కాపాడటానికి ఎవరోచ్చారో చూస్తే షాక్!

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి