ఓడిపోయిన తర్వాత పవన్ మొదటిసారి అలీ ఇంటికి వెళ్తే…అలీ ఏం చేశాడో తెలిస్తే షాక్

348