జూలై 2 న AP లో భారీ వాయుగుండం

169

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి