జూలై 2 న AP లో భారీ వాయుగుండం

145

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి