భారీగా తగ్గినా బంగారం ధరలు…ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు

461