నెల రోజులు పాటు కూతురు శవం ఇంట్లోనే ప్రతి ఒక్క తలిదండ్రులుకు కన్నీళ్ళు పెట్టించిన సంఘటన

237

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి