మందుకొట్టి హాస్పిటల్ వచ్చిన లేడీ డాక్టర్ ..ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు

291