ఆ సమయంలో ఆడవాళ్ళు శబ్దాలు ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా

209

ఆ సమయంలో ఆడవాళ్ళు శబ్దాలు ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా