కాకి ఇంట్లోకి దూరింది తర్వాత చూస్తే ఇంట్లోని వారంతా శవమై ఉన్నారు..అసలు ఏం జరిగిందో తెలిస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

265