జూలై 16న చంద్రగ్రహణ సమయంలో ఈ ఒక్క నామం జపిస్తే చాలు కటిక పేదవాడైన సరే ధనవంతుదవుతాడు

156