ఇలాంటి స్త్రీల జోలికి వెళ్తే మగాడి జీవితం నాశనమేనట.

756