బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో ఇప్పటివరకు ఎన్ని నిజమయ్యాయో తెలుసా.?

155