45 రోజులుగా బీర్ మాత్రమే తాగుతూ బ్రతికాడు.. చివరికి ఏమయ్యాడో తెలుసా?

290

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి