గ్రహణం రోజు శివాలయంలో అద్భుతం తలుపులు తెరిచి చూసి ఊరు మొత్తం వనికిపో యింది

73