మా మొదటి కొడుకును ఏడాది క్రితం చేతులారా పోగొట్టుకున్నాం..ఇప్పుడు మా రెండవ కుమారుడికి అదే పరిస్థితి..అసలు ఏమైంది ఆ కుటుంబానికి.. వింటే 100% కన్నీళ్ళు ఏడ్చేస్తారు

463