55 మందిని బలి తీసుకున్న కొండ గట్టు బస్సు ప్రమాదం ఇలా జరిగింది.

404