మీరు కొనే మందులు అసలువా నకీలీవా ప్రతి ఒక్కరు సులువుగా ఇలా తెలుసుకోండి

12

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి