బియ్యం కడిగిన నీరుని ఇలా వాడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

9

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి