ప్రమాదంతో ఆరురోజులు కారులో చిక్కుకుంది వర్షం నీటితో ఆమె ఎలా బయటపడిందో తెలిస్తే శభాష్ అంటారు

15

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి