ప్రమాదంతో ఆరురోజులు కారులో చిక్కుకుంది వర్షం నీటితో ఆమె ఎలా బయటపడిందో తెలిస్తే శభాష్ అంటారు

27

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి