కొత్త ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘించిన ఇతనికి రూ. 23,000/- జరిమానా ట్రాఫిక్ పోలీసు.

12

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి