కేరళ వరదల వల్ల భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు బంగారం కొనడానికి ఇదే |

600