ఇంత భీభత్సమైన వరదల్లో కూడా అనంత పద్మనాభస్వామి గుడి లో జరిగిన అద్భుతం

550