అగ్గిపుల్లతో ఇలా చేసి తేలు కాటు విషాన్ని 2నిమిషాల్లో బయటకు తీయచ్చు

41

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి