అగ్గిపుల్లతో ఇలా చేసి తేలు కాటు విషాన్ని 2నిమిషాల్లో బయటకు తీయచ్చు

18

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి