ప్రజాఆశీర్వాద సభల వల్ల టీఆర్ఎస్ కు ఉపయోగం ఉంది అని అనుకుంటున్నారా?

251