రాఖి పౌర్ణమి రోజు పొరపాటున ఇలా చేస్తే జన్మంతా దరిద్రం వెంటాడుతుంది ||

544