ఇప్పటి వరకు కేరళకు ఎన్ని కోట్ల విరాళం వచ్చిందో తెలిస్తే షాక్!

719