లోపాలతో కనిపించి మెప్పించిన నేటి తరం హీరోలు

245

                                      Ravi Teja – Raja The great – Blind