లోపాలతో కనిపించి మెప్పించిన నేటి తరం హీరోలు

219

                                      Ravi Teja – Raja The great – Blind